Main content starts here.

TOKYO ALBUM > Tokyo Digital Archive > O-Fuji-sama no Ueki-ichi (Potted Plant Fair) (Taito Ward), 05/2017

O-Fuji-sama no Ueki-ichi (Potted Plant Fair) (Taito Ward), 05/2017

Return to top of page