Main content starts here.

TOKYO ALBUM > Tokyo Digital Archive > Tsukiji Shishi Matsuri (Lion Dance Festival), 06/2015

Tsukiji Shishi Matsuri (Lion Dance Festival), 06/2015

Return to top of page