Main content starts here.

TOKYO ALBUM > Tokyo Digital Archive > Tsukuda no Watashi (ferry) (Chuo Ward), 11/1963

Tsukuda no Watashi (ferry) (Chuo Ward), 11/1963

Return to top of page