Main content starts here.

TOKYO ALBUM > Tokyo Digital Archive > Tohoku, Joetsu Shinkansen entering Tokyo Station, 06/1991

Tohoku, Joetsu Shinkansen entering Tokyo Station, 06/1991

Return to top of page